23-04-08

cultureel-rechts moet cultureel-links in het belachelijke trekken

Cultureel-rechts moet het multiculturalisme in het belachelijke trekken

Het is reeds langer bekend dat multiculturalisten niet echt een culturele mening hebben. Deze mensen hebben geen enkele voeling met het begrip cultuur of identiteit. Deze mensen begrijpen niet identiteit slechts een middel tot beter samenleven is, ipv een utopisch streefdoel. Deze mensen begrijpen niet dat de culturele identiteiten door elke mens worden gedragen, en nooit of te nimmer uit te roeien vallen : identiteit is immers een typisch menselijk reactionair iets dat - bij schaalvergroting van de territioriale staat, centralisering van de Unie, massa-immigratie of implementatie van een continentale identiteit - steeds heropleven zal, en zelfs zal pogen te streven naar overheersing en verspreiding. Dit heet het beschermen van het eigen zelf door het versterken van de eigen kudde. De mens is een kuddedier (samen staat hij sterk), en de multiculturalist negeert dit feit.

Het is een idiotie van de multicultureel te denken dat iedereen pardoes tegelijkertijd zal streven naar die éne grote wereldkudde.
Uiteraard leidt de waanzinnige multicultureel dit af uit het 'denken' dat iedereen gelijk zou zijn, en iedereen goed van aard... niets is minder waar. Een realist/rationalist verwerpt bij een beetje nadenken de multiculturele (toegegeven : mooie) droom, gewoonweg omdat ze nooit of te nimmer haalbaar zal zijn, en omdat ze slechts een voedbodem zal blijken van intercultureel conflict. (voor dit laatste verwijs ik naar dit informatief filmpje )

 

Het is daarom aan cultureel-rechts om het multiculturalisme steevast in het belachelijke te trekken, in plaats van haar gewoon te bestrijden als 'een volwaardige politieke rivaal'.

 

Zo heb ik soms de indruk dat multiculturalisten de moslims niet als volwaardige mensen aanschouwen. Multiculturalisten gaan er immers van uit dat moslims niet in staat zijn op te komen voor hun eigen identiteit.
Waarom stel ik dat zij daar van uitgaan?
Omdat demografisch een Islamitische meerderheid in de toekomst reeds lang bewezen is, doch zij geen enkele angst voelen voor een islamitische verzuiling en de islamisering -> aldus gaan zij er van uit dat islamieten niet in staat zijn hun identiteit te willen of kunnen verdedigen, en aldus gaan zij (de multiculturalisten) er van uit dat islamieten geen volwaardige mensen zijn.

daarom stel ik dat men moet strijden tegen deze suprematische multiculturalisten...

Graag verwijs ik jullie naar een kampioen in deze materie : Mark Steyn!21-04-08

Onderscheid collectivisme en individualisme

Cultureel-rechts individualisme is de weg naar conflictbestrijdend denken. 

Cultureel-links is ontsproten uit het collectivistische denken. Dit is een betoog dat weergeeft waar het fundamenteel verschil tussen het collectivisme en het individualisme in feite ligt, dit terwille het cultureel-rechtse individualistische denken aannemelijker te maken.

 
Ikzelf (cultureel-rechtseling) ga uit van het ONgelijkheidsbeginsel - iedereen is anders, draagt andere waarden en normen met zich mee (zeker het geval binnen een multi-etnische samenleving), heeft andere kwaliteiten, heeft andere (soortelijke) intelligenties, enzovoorts.

Volgens mij heeft politiek slechts één tweezijdig doel : het stimuleren van maatschappelijke harmonie (dwz. harmonieus samenleven tussen alle burgers) enerzijds

Maatschappelijke harmonie kan men enkel bewerkstelligen door het bestrijden van alle vormen van maatschappelijk conflict. En dus ook interpersoonlijk conflict. Dit conflict kan dus zowel inter-individueel als inter-collectief plaatsvinden.

decorationDe huidige samenleving, systeem, sociologen gaan er van uit dat iedereen wél gelijk is, of toch wenselijk dient te zijn. Dit is echter een wereldvreemd denken. Zij hangen allen het gelijkheidsbeginsel aan.

 
Het gelijkheidsbeginsel heeft negatieve gevolgen voor het streven naar maatschappelijke harmonie.

Zo ligt het gelijkheidsbeginsel aan de basis van talloze mensenrechten die louter cultureel en tijdsgebonden zijn, maar allesbehalve universeel (bvb het recht op religie dat het individu/collectief schaadt en conflict stimuleert).
Heel ons recht is op het gelijkheidsbeginsel gebaseerd en aldus collectivistisch ingesteld : zij schrijft collectieve wetten en collectieve straffen en wanneer individuen deze collectieve wetten schenden zullen zij idealiter deze collectieve straffen over zich heen krijgen. Dit impliceert allerlei onrechtvaardigheden en daarom vindt men allerhande regeltjes uit mbt bvb toerekeningsvatbaarheid, voorbedachte rade, enzovoorts. Ik sta achter het individualistisch recht waar de dader wordt aangepakt op zijn invloed op het individuele en dus universele mensenrecht 'het Recht op Zelfbehoud'. In een samenleving waar dit universeel (en niet-cultureel gebonden, noch tijdsgebonden) unieke Mensenrecht nooit wordt geschonden heerst geen interindividueel of intercollectief conflict, maar slechts maatschappelijke harmonie.
Het gelijkheidsideaal laat bvb ook democratie toe - democratie is en blijft een stelsel dat conflict stimuleert, of toch tenminste groepen tegen elkaar opzet.
Het gelijkheidsbeginsel laat bvb ook toe dat ons onderwijssysteem ervan uitgaat dat iedereen gelijk is en dezelfde intelligenties bezit - ons onderwijs onderwijst elk kind op eenzelfde manier en met dezelfde stof/interessegebieden. Onze kinderen worden niet onderwezen in het vergroten van hun potentieel door hun persoonlijke sterke kanten en intelligenties te ontwikkelen, maar worden onderwezen in een 'leerplan' dat een allegaartje van collectieve kwaliteiten doet vergroten.

Het gelijkheidsbeginsel laat toe dat ook onze economie ervan uitgaat dat iederéen gelijk dient te zijn, bvb man en vrouw. Dit heeft bvb als gevolg dat men gemakkelijker de opvoeding van het eigen kind opgeeft voor carriërekeuzes, veelal uit louter financiële noodzaak. decorationEen ander pervers effect van het gelijkheidsbeginsel in ons economisch systeem is dat we in Vlaanderen bvb met een economie zitten die gemaakt is voor en door de blanke vlamingen, aangepast op onze gezamenlijke collectieve blanke vlaamse kwaliteiten - dit maakt het extra moeilijk voor bvb individuen van een andere etnische afkomst om hun persoonlijke en cultureel-meegegeven kwaliteiten te ontwikkelen in de economie; gevolg zijn etnisch-economische klassen = conflict.

En zo kan ik blijven doorgaan over zowat elk maatschappelijk aspect : het gelijkheidsbeginsel zet steeds collectieven en individuen tegen elkaar op, direct of indirect.Vermits cultureel-rechts de verdedigingslinie wordt tégen intercultureel conflict zal cultureel-rechts ten aanzien van het collectivisme naast verdedigingslinie tevens neigen een aanvalslinie te worden. Individualisme moet en zal de factor zijn die het irrationele collectivisme aanvallen zal.


Een cultureel-rechts collectivistisch denken streeft naar het verdedigen van de eigen kudde - en aldus zal zij intercultureel conflict stimuleren (dankzij de vreselijke fout van de multicul), zij zal deel uitmaken van de culturele oorlog tussen de identitaire collectieven.

Een individualistisch cultureel-rechts kan aanspraak maken op extra wetenschappelijke (zoals bvb het onderzoek naar het waarom dat vrouwen nu vaker thuisblijven voor het kind ipv te werken = ongelijkheidsdenken) en rationalistische argumenten (bvb de individuele allochtoon aanspreken dat de multicul in zijn eigen nadeel werkt, als je een collectief als 'de moslims' of 'de turkse gemeenschap' aanspreekt hierop zal je geen gehoor krijgen).
Een individualistisch cultureel-rechts denken streeft niet naar het verdedigen van de eigen kudde maar naar het verdedigen van totale maatschappelijke harmonie, en dus naar het verdedigen van élk individu (ipv een deelbevolking = eigen kudde) - en aldus zal zij pogen intercultureel conflict te verminderen, zij zal trachten de culturele oorlog tussen de identitaire collectieven op te heffen, niet via een multicul-waanbeeld maar via een rationalistisch wetenschappelijk beschouwen van wat de mens nu nét is : en dat impliceert een beschouwen van de mens als een uniek en ongelijk individu.

Ik heb het over een doorgedreven rationalisme, ik heb het over ongelijkheidswetenschap. Ik heb het over een Tweede Verlichting.

Ik heb het enkel over cultureel-rechts omdat cultureel-rechts nu eenmaal als enige aanspraak kan maken op het ongelijkheidsdenken. Vrijheidsstrevers (zoals de liberalen van 2 eeuwen terug) kunnen daar ook aanspraak op maken, als ze bereid zijn rationeel en ongelijk de mens te gaan beschouwen.

Samengevat :
- een collectivist denkt in termen van het gelijkheidsbeginsel, denkt irrationeel en kan geen aanspraak maken op een Tweede Verlichting, waardoor hij niet op een adequate manier het intercollectief conflict kan trachten te verwijderen.
- een individualist denkt in termen van het ONgelijkheidsbeginsel, denkt rationeel en kan wél aanspraak maken op een Tweede
Verlichting, waardoor hij wél op een adequate manier het intercollectief conflict kan trachten te verwijderen.De samenleving is meer dan de delen alleen, maar dat impliceert niet noodzakelijk het collectivistisch denken als gerechtmatigde denken.

decoration

Akkoord - 'een samenleving is meer als louter de delen (individuen)'... je hebt immers ook sociale netwerken tussen deze individuen. Maar dien je daarom het collectivistische denken aan te hangen. Allesbehalve. Wenselijk zou zijn dat eerst zou weten wat die delen nu nét zijn/inhouden vooraleer je dat 'meer' (deze sociale netwerken) kan toelaten zichzelve te ontwikkelen (ik denk hier bvb aan religieuze netwerken). Sociale netwerken hebben voornamelijk conflictueuze gevolgen - en dat ontgaat de huidige politici, gelijkheidsdenkers, sociologen volledig.
Een sociaal netwerk is idealiter uniek en alleenstaand over het gehele grondgebied, over het gehele arbeids- en woongebied, over het gehele politieke gebied; want dan heerst er geen intercollectief conflict (of geen conflict tussen verscheidene sociale netwerken. Dit kan trouwens enkel in een kleinregionalistisch, cultureel-soeverein (monocultureel) en volksparlementair gebied binnen een vredevolle grootgrondgebiedelijke confederatie.

In naam van de conflictbestrijding.

30-03-08

Cultureel-links beargumenteerd dat slechts een minderheid van de moslims extremistisch is! Ja, en dan?

 "Slechts een minderheid van de moslims is extremistisch. Ja, so?"

 decoration

Het argument dat 'niet alle moslims extremisten zijn' en dat 'slechts een minderheid extremistisch zou zijn' noem ik geen argument dat de angst voor de verzuiling van de Islam (verzuiling) in Europa als onzinnig zou afschilderen. 

Vermits cultureel-links graag alles uit haar context trekt door het verleden er bij te betrekken zal ik dit ook doen om mijn cultureel-rechtse punt voor deze mensen wat duidelijker te maken.

Een absolute minderheid van de Duitsers was tijdens het Nazisme lid van de Nazi-partij. Dat nam toen toch ook niet weg dat de overgrote meerderheid van de Duitsers in de jaren '30-'40 het bevel opvolgden van hun marginale groep extremistische leiders? Dat kwam door het principe van controle en verklikking, bewapening van het volk (een iets waar ook de Islamitische wet totaal geen probleem mee heeft). In Eurabia anno 2050 zal het niet anders zijn. Het is een geschiedkundige vaststelling dat bij grote omwentelingen in de geschiedenis het steeds de herders (de radicalen) zijn die aan de macht komen, en de kudde (de massa) die steevast deze herder volgt.

Een veelgehoorde kritiek van de Islamofielen op de Islamofoben vandaag de dag is dat 'zij niet zouden inzien dat de extremistische moslims slechts een minderheid vertegenwoordigen'. Dit hoor je zeker nu, na de film van Wilders. Die u hier overigens nog steeds kan zien :

 
Zoals ik net heb uitgelegd doet dat er dus helemaal niet toe omdat een Religieuze maatschappij nu eenmaal streeft naar een maatschappij van sociale controle, religieuze controle en verklikking van wie niet in de pas loopt. Een maatschappij waar die aspecten gelden is een maatschappij waar een absolute minderheid (bvb de extremistische moslims) de volgzame massa-kudde in het gelid houdt.

 

Het gelijkheidsdenken (wat ik geen rationeel denken noem) laat 'Vrijheid van Religie' toe. En Vrijheid van Religie laat die extremistische minderheid nu eenmaal begaan. Dat gelijkheidsdenken dat inhoudt dat men 'alles en iedereen die de religie aanhangt' beschermen moet (omdat de aanhangers anders gekwetst zouden worden) en daarom geen enkele kritiek mag leveren op de duistere zijde van de Islam is de voornaamste oorzaak waarom cultureel-rechts europa moeite heeft met dat irrationele gelijkheidsdenken. Volgens cultureel-rechts is niet iedereen gelijk, of beter; is iedereen niet gelijk. Elke mens heeft andere waarden, andere normen (deze worden meegegeven door de cultuur van oorsprong, door de opvoeding en door alle individuele levenservaringen) - en vanaf het moment dat men collectief georganiseerde groeperingen toelaat die volstrekt andere waarden en normen als de heersende waarden en normen trachten  te verspreiden onder een grote collectieve deelbevolking, dan zal dit ontaarden in intranationaal conflict. En net daarom klaagt cultureel-rechts het gelijkheidsdenken aan, klaagt cultureel-rechts de vrijheid van religie aan en klaagt zij het sluipende en groeiende interculturele conflict aan. 

Want wat is het belangrijkste? Geweld trachten te voorkomen of trachten te voorkomen dat de lage tolerantiedrempel van de Religieuze wordt verlegd?

Wil u het stilzwijgen volhouden totdat de Islam zich electoraal verzuild? Laat het politiek optimisme varen. Politiek optismisme is Geen Morele Verplichting, maar de ondergang van Europa. Het multiculturele denken is al millenia oud, en Steeds is Zij de voedbodem geweest van gewelddadig cultureel conflict. Het zal nu niet op één of andere wonderbaarlijke wijze anders zijn.

Dit is tevens een oproep aan de progressieven onder ons : provoceer! Want provocatie heeft een progressieve functie! Het mooiste bewijs daarvan is dat vandaag de dag collectief is afgesproken in Islamitische middens om zich kalm te houden, om met een andere mening naar buiten te komen en om de islamitische heethoofden op te dringen gewoonweg niet naar het filmpje van de heer Wilders te kijken.