27-07-08

Volkssoevereiniteit, deportaties of multiculturaliteit?

Europa heeft nog nooit zulk een explosieve situatie gekend. Een voorbeeld.

 

  • VN-bestuur vindt Kosovo iets te onafhankelijk

    NEW YORK - (Belga) Het VN-bestuur in Kosovo, UNMIK, beklaagt zich over de (te) kleine rol die de regering in Pristina hem nog toebedeelt. Voor de VN-Veiligheidsraad in New York zei UNMIK-chef Lamberto Zannier vrijdag dat de Kosovaarse Albanezen sedert het in werking treden midden juni van de (door de VN opgestelde) grondwet de macht en verantwoordelijkheid van een "soevereine staat" nastreven.

    "Ook al heb ik krachtens VN-resolutie 1244 de macht om besluiten te nemen, ik heb geen middelen om die in de praktijk om te zetten", betreurde de Italiaanse diplomaat. In grote delen van het landje is zijn "invloed" en autoriteit nagenoeg geheel verdwenen. Wat de zaken er nog ingewikkelder op maakt, is volgens Zannier, die in juni de Duitser Joachim Rücker opvolgde, het uiteengroeien van de Kosovaars-Albanese meerderheid en de Servische minderheid in het noorden van het land/de provincie. De Serviërs hielden er zelfs gemeenteraadsverkiezingen, die door Zannier overigens "ongeldig" werden verklaard. Maar ook de regering in Pristina, die haar bestaan aan de VN te danken heeft, keurt wetgeving goed en neemt beslissingen zonder daarvoor de toestemming van de VN-afgevaardigde te vragen.
    BELGA

Vaak opkomende rechtse kritiek op de onafhankelijkheid van Kosovo is dat Kosovo voornamelijk is geïnfiltreerd geweest door Albanezen, en dat zij na onafhankelijkheid toenadering zullen zorgen tot Albanië, in de vorm van een unionisering, of federalisering, wat een direct gevolg zou hebben op het aantal Islamieten in de EU. Deze kritiek uit terechte angst voor de opkomende Islamisering van Europa en haar Eurocratische globalisten/olligarchen, die enkel maar dromen van de religieuze onderwerping. Machtsverwerving en onderdrukking is van alle tijden, en ook van de onze. Het is volstrekt absurd te denken dat onze Eurocratische leiders het goed met ons voor zouden hebben.

 

De situatie is explosief, en de Islamisering staat voor de deur. Maar wilt dit zeggen dat we in het geval van Kosovo, of van de faciliteitsgemeenten, of ver geïslamiseerde of 'ge-allochtoniseerde' steden het separatistisch en kleinregionalistisch ideaal moeten laten varen? Wetende dat het separatistisch en kleinregionalistisch ideaal spreekt in functie van een bestuur, dichter bij het kleinere volk, en dus het individu. Wetende dat het separatistisch en kleinregionalistisch ideaal spreekt in functie van een definitieve vernietiging van de grote bureaucratische meer-lagen-staat, waar we allen schrik voor zouden moeten hebben (indien we toch IETS zouden hebben geleerd uit de geschiedenis).

 

Neen, de huidige explosieve situatie en de nakende Islamisering zijn allesbehalve een reden om dit separatistisch kleinregionalistisch ideaal te laten varen. Zodoende moet men zich ook niet laten vangen door dergelijke 'moeilijkheden', die artificieel gecreëerd zijn door het opengrenzenbeleid, zowel in de faciliteitsgemeenten (kleine schaal) als in Kosovo (grote schaal).

 

Het is waar dat het moelijk is te stellen dat Kosovaren geen recht op volkssoevereiniteit zouden hebben, omdat hun ouders door politieke wanbeleid zonder integratie dat grondgebied mochten overbevolken met Islamieten, dragers van het expansie-gerichte Islamistische regime. Het is dus moeilijk de huidige (islamitische) burgers te veroordelen omwille van een oude foute politiek, zodoende de oude autochtonen en hun cultuur van oorsprong te beschermen tegen vernietiging.

Men kan individuen immers niet bestraffen voor de fout van het open-grenzen-ideaal en het multiculturalisme.

 

Het is idd een moeilijkheid, maar een moeilijkheid die ideologisch niet toelaat het principe van 'volkssoevereiniteit' te schenden.


Ik pas het geval Kosovo toe op mijn zienswijze van hoe men hiermee als separatist moet omgaan (een kritiek op de veelgehoorde rechtse stelling dat Kosovo geen onafhankelijkheid zou verdienen).

Men moet afleren een reactionaire speelbal van de geschiedenis te willen zijn.

Volkssoevereiniteit is heilig. Volkssoevereiniteit is de weg naar vrede.

Echter is er door het open-grenzen-wanbeleid in vele territoria over de wereld een uiterst explosief mengsel gecreëerd, dat de weg van volkssoevereiniteit in het gedrang brengt - want autochtonen zouden weleens minderheden kunnen worden.

Maar men moet vooral afleren een reactionaire speelbal van de verdorven geschiedenis te zijn.

Het is tijd dat wij ons als individu en als mens, en uiteindelijk als maatschappij, gedragen op een hogere moralistische schaal.
Deze schaal is dat intermenselijk conflict ten alle koste (behalve ten koste van élk individu) bestreden moet worden.

Daarom moet men leren leven met de geleden schade.

Bekijk het als een mensenleven : spijt brengt je nergens verder, leren leven met de spijt is de weg naar een verdere en betere uitbouw van je eigen leven.

Net zo moet men leren leven met de schade is berokkent door de multiculturalisten en de open grenzen.

Met de islamieten die hier leven moeten we verder.

Ik zeg niet dat we met de islam verder moeten, maar wel met de huidige dragers van deze collectieve islam. Zij zijn burgers geworden, in europese staten waar burgerschap zo goed als niet meer bestaat, omwille van de vele verschillende culturele normenstelsels.

Ik zeg niet dat we met de islam verder moeten, maar zeer zeker wel met elk individu op ons grondgebied - tenzij ze weliswaar bewezen crimineel gedrag vertonen.

Individualisme, volkssoevereiniteit, separatisme, anti-collectivisme, republiek en sterke grenzen, allen krachttermen van de toekomst, de krachttermen die de conflictbestrijding in pacht houden.

Elke andere houding - of die nu multicultureel of deportatiegericht is - zal ontaarden in een regelrechte burgeroorlog.

Wie dat nu nog steeds niet inziet is zo blind als een mol.

Conflictbestrijding, nu!!

 

 

30-03-08

Cultureel-links beargumenteerd dat slechts een minderheid van de moslims extremistisch is! Ja, en dan?

 "Slechts een minderheid van de moslims is extremistisch. Ja, so?"

 decoration

Het argument dat 'niet alle moslims extremisten zijn' en dat 'slechts een minderheid extremistisch zou zijn' noem ik geen argument dat de angst voor de verzuiling van de Islam (verzuiling) in Europa als onzinnig zou afschilderen. 

Vermits cultureel-links graag alles uit haar context trekt door het verleden er bij te betrekken zal ik dit ook doen om mijn cultureel-rechtse punt voor deze mensen wat duidelijker te maken.

Een absolute minderheid van de Duitsers was tijdens het Nazisme lid van de Nazi-partij. Dat nam toen toch ook niet weg dat de overgrote meerderheid van de Duitsers in de jaren '30-'40 het bevel opvolgden van hun marginale groep extremistische leiders? Dat kwam door het principe van controle en verklikking, bewapening van het volk (een iets waar ook de Islamitische wet totaal geen probleem mee heeft). In Eurabia anno 2050 zal het niet anders zijn. Het is een geschiedkundige vaststelling dat bij grote omwentelingen in de geschiedenis het steeds de herders (de radicalen) zijn die aan de macht komen, en de kudde (de massa) die steevast deze herder volgt.

Een veelgehoorde kritiek van de Islamofielen op de Islamofoben vandaag de dag is dat 'zij niet zouden inzien dat de extremistische moslims slechts een minderheid vertegenwoordigen'. Dit hoor je zeker nu, na de film van Wilders. Die u hier overigens nog steeds kan zien :

 
Zoals ik net heb uitgelegd doet dat er dus helemaal niet toe omdat een Religieuze maatschappij nu eenmaal streeft naar een maatschappij van sociale controle, religieuze controle en verklikking van wie niet in de pas loopt. Een maatschappij waar die aspecten gelden is een maatschappij waar een absolute minderheid (bvb de extremistische moslims) de volgzame massa-kudde in het gelid houdt.

 

Het gelijkheidsdenken (wat ik geen rationeel denken noem) laat 'Vrijheid van Religie' toe. En Vrijheid van Religie laat die extremistische minderheid nu eenmaal begaan. Dat gelijkheidsdenken dat inhoudt dat men 'alles en iedereen die de religie aanhangt' beschermen moet (omdat de aanhangers anders gekwetst zouden worden) en daarom geen enkele kritiek mag leveren op de duistere zijde van de Islam is de voornaamste oorzaak waarom cultureel-rechts europa moeite heeft met dat irrationele gelijkheidsdenken. Volgens cultureel-rechts is niet iedereen gelijk, of beter; is iedereen niet gelijk. Elke mens heeft andere waarden, andere normen (deze worden meegegeven door de cultuur van oorsprong, door de opvoeding en door alle individuele levenservaringen) - en vanaf het moment dat men collectief georganiseerde groeperingen toelaat die volstrekt andere waarden en normen als de heersende waarden en normen trachten  te verspreiden onder een grote collectieve deelbevolking, dan zal dit ontaarden in intranationaal conflict. En net daarom klaagt cultureel-rechts het gelijkheidsdenken aan, klaagt cultureel-rechts de vrijheid van religie aan en klaagt zij het sluipende en groeiende interculturele conflict aan. 

Want wat is het belangrijkste? Geweld trachten te voorkomen of trachten te voorkomen dat de lage tolerantiedrempel van de Religieuze wordt verlegd?

Wil u het stilzwijgen volhouden totdat de Islam zich electoraal verzuild? Laat het politiek optimisme varen. Politiek optismisme is Geen Morele Verplichting, maar de ondergang van Europa. Het multiculturele denken is al millenia oud, en Steeds is Zij de voedbodem geweest van gewelddadig cultureel conflict. Het zal nu niet op één of andere wonderbaarlijke wijze anders zijn.

Dit is tevens een oproep aan de progressieven onder ons : provoceer! Want provocatie heeft een progressieve functie! Het mooiste bewijs daarvan is dat vandaag de dag collectief is afgesproken in Islamitische middens om zich kalm te houden, om met een andere mening naar buiten te komen en om de islamitische heethoofden op te dringen gewoonweg niet naar het filmpje van de heer Wilders te kijken.