26-03-08

Euthanasie

Ik ben ervan overtuigd dat 'het Recht op Zelfbehoud' het enige en absolute Mensenrecht is, dat toepasbaar dient te zijn in ALLE culturen en niet cultureel maar enkel ethisch geïnspireerd kan zijn.

Dit recht impliceert dat men geen ander persoon kan of mag doden, vermits dit een schending van dit recht zou bewerkstelligen.

Doch zijn er idd gevallen van definitief ondraaglijke geworden pijn en een zekere dood te wijten aan die aandoening (dus twee voorwaarden opdat een vroegtijdige dood bespreekbaar wordt).
Deze gevallen zouden steeds aanspraak moeten kunnen maken op een vroegtijdige dood.

Deze vroegtijdige dood kan echter niet gegeven worden door een ander persoon. Dit zou een schending van het 'Recht op Zelfbehoud' betekenen.

Een zelfdoding is dus aan de orde.

Echter kunnen niet alle gevallen die onder vermelde twee voorwaarde aanspraak kunnen maken op een vroegtijdige dood de handeling van zelfdoding uitvoeren (bvb buiten het hoofd volledig verlamde personen).
Dit zorgt in dit technologische stadium voor een probleem.
Echter ligt er hier ook een technologische oplossing in het verschiet die nog niet helemaal op punt staat, maar toch bijna : het hersengestuurde mechanische handelen. Nu reeds heeft een arts via zijn eigen gedachten een mechanische arm kunnen bewegen - een zelfdoding voor hen die er nu niet fysiek toe in staat zijn moet aldus kunnen verwezenlijkt worden in de nabije toekomst.

En aldus denk ik dat euthanasie als bewuste zelfdoding wél aan de orde is.

Een ANDERE euthanasiewetgeving dan de huidige zou een tijdelijke oplossing kunnen zijn, maar ik denk dat zulk een wetgeving méér tijd benodigd dan een implementatie van het systeem en de apparatuur om zelfdoding toe te laten via een hersengestuurde mechanische zelfdoding.

Het spreekt voor zich dat dit niet impulsief dient te gebeuren (bij bvb een zware pijnscheut), maar via middenlange opvolging om de absolute zekerheid van de zelfdodingswens te achterhalen.

Mensen in coma dienen nooit te worden geëuthanaseerd : er blijft een kans bestaan van een ontwaking en dus nog levensmomenten.

Dit lijkt me de meest humane en moreel verantwoorde visie die ik kan bedenken. 

Uitbreiding euthanasiewetgeving? Neen!

dinsdag 25 maart 2008

Open VLD denkt aan de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen en dementerenden.

Moet de euthanasiewet uitgebreid worden?

Een wetgeving op een euthanasie als onbewuste doding door derden is niet toelaatbaar. Een uitbreiding naar dementerenden en kinderen, daar ben ik aldus hevige tegenstander van. De huidige euthanasiewetgeving is niet toelaatbaar vermits ze de toestemming van anderen dan de geëuthanaseerde benodigd. In een wereld waarin niet verwacht kan worden dat iederéén 'moreel verantwoord' handelt kun je dergelijke toestanden gewoonweg niet vertrouwen, en dat is zeker het geval binnen een monetaire wereld. Het legt immers de weg open naar 'gelegaliseerde moord'.

decoration

Voor de invulling die ik geef aan euthanasie verwijs ik naar de URL :  http://schrijfsels.skynetblogs.be/post/5697979/euthanasie

13-01-07

Een voorproefje... (nu eerst de exaampjes)

decoration

Jean-Jacques Rousseau, de eerste die de Verlichting in vraag stelde schreef zijn 'Du contrat social ou principes du droit politique' in 1762. Hier volgt een stuk uit de inleiding van de naar het nederlands vertaalde versie in de reeks BOOM KLASSIEK. p.16-...

"Een Tweede beweging van Rousseau's gedachtegang is dat elke beschrijving van de samenlevingscultuur een impliciete laag aanwijst waarvan die cultuur de bewerking wil zijn. Die laag heet voor die cultuur en binnen die beschrijving 'de natuur'. Maar elke 'natuur' kan vervolgens weer beschreven worden als een culturele vormgeving van een 'diepere laag', die dan dus 'natuur' gaat heten. Door steeds verder gaande samenlevingen als 'cultuur' te bestempelen, gaat men steeds verder 'terug naar de natuur' zonder ooit bij een definitieve laag terecht te komen. Omgekeerd moet men aannemen dat, als elke cultuur zich moet laten gezeggen door een aantal gegevenheden, deze gegevenheden nooit helemaal zonder cultuuraspecten en derhalve ook nooit helemaal zonder menselijke stem zijn. Anders zouden ze niet normatief kunnen zijn. Hoewel Rousseau de natuurtoestand dus opvat als een tegenstelling tot de cultuur, gaat het hier steeds om een relatieve tegenstelling. 'relatief' betekent hier vooreerst dat de termen van de relatie elkaar niet uitsluiten, zoals dat het geval is in een 'privatieve' tegenstelling. Vervolgens betekent het dat de termen slechts in hun tegenstelling denkbaar zijn, en dat de tegenstelling niet ophefbaar is in een hogere synthese. Dat blijkt bij voorbeeld waar Rousseau in het Discours sur l'inégalité op het einde van het eerste deel zegt 'le tableau du véritable état de nature' te hebben beschreven, maar vervolgens duidelijk maakt dat de institutionele ongelijkheid van de cultuur enkel een ontzaglijke vergroting is van de natuurlijke ongelijkheid die er al was. Zij is dus niet de breuk met én de volstrekte tegenstelling tot het paradijs van de oorspronkelijke gelijkheid."

Ik moet hieruit concluderen, na hem zijn gelijk te geven, dat de Vlaamse cultuur niet meer bestaat, evenals de gelijkheid die het liberalisme tracht na te streven. Het is 'pervers' en ontoereikend om te spreken van een gelijkheid in de maatschappij zoals wij ze nu kennen. Deze is immers met het ontstaan van culturen vergaan, en een tweede keer na het vervallen van maatschappelijke harmonie, dat éénmalig is, vergaan. Het is ook onoverwogen om te spreken van een eigen cultuur en het behoud ervan als men het heeft over de huidige Vlaamse politiek. Spreken over cultuur is (maatschappelijk) verval, en het streven naar een cultuur die ons eigen is, is (maatschappelijk) verval.

Rousseau "er is buiten de cultuur geen instantie die de cultuur machtigt zichzelf als vooruitgang te bestempelen."

Rousseau noemt dit verval "een cultuur die zichzelf bij voorbaat tot vooruitgang uitroept"

Zulk verval is dus volgens Rousseau's vaststelling in feite een cultuur die haar 'natuurlijke' grondlaag waarop ze verder bouwt in feite ziet als iets dat te beheersen is, en niet als iets waar men geen macht over heeft. Of diepgaander, als iets waar over gedacht MOET worden, en waar men niet gewoon mee moet leven.

Rousseau : "Hoewel de cultuur dus altijde een zekere denaturering betekent, moet er ook een tijdlang in de 'wordende samenleving' een 'juist midden' hebben geheerst tussen zelfontwikkeling en eht luisteren naar de natuurlijke impulsen van zelfbehoud en natuurlijk mededogen"


Wij hebben onzen besten tijd dus gehad, als Vlaamse cultuur. En dat voelen we.
Het is volgens mij dus tijd voor een nieuwe samenleving. Een samenleving ontstaan uit verschillende culturen, die allen op zich, in Vlaanderen fictief zijn geworden of aan het worden zijn. Het multiculturalisme was het tegenwicht van het cultuurbehoud bij bepaalde cultuurgroepen. Beiden hebben gefaald. De mondialisering is de doodsteek voor elk traditioneel maatschappelijk systeem, of het nu dictatoriaal of democratisch is.

Als men nog ooit een 3de golf (de 1ste was bij het ontstaan van de cultuur, de 2de bij de cultuur vlak voor het verval) van maatschappelijke gelijkheid en maatschappelijke harmonie wilt bewerkstelligen, is het dus aangewezen af te stappen van maatschappelijk dictatoriale régimes, alsook af te stappen van maatschappelijk democratische regimes. Hier zijn verschillende oplossingen voor handen, maar slechts één lijkt me geschikt om in te lassen als efficiënt werkend kiessysteem voor deze maatschappijke bewerkstelling tussenin een tweede nu verlopen golf van maatschappelijke harmonie/gelijkheid en een derde golf (het doel an sich) van maatschappelijke harmonie/gelijkheid. Deze is de gemoderniseerde en geëmancipeerde versie van de Oude Griekse polis, omdat deze de enige is die gelijkheid kan creëren in een tijd waar nog nooit zoveel ongelijkheid is gezien, en dat is deze tijd, de tijd van de intrede van de globalisering en al haar kwalijke gevolgen...

 

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9