26-03-08

Bent u cultureel-rechts, cultureel-links of cultureel-schizofreen?

Bent u cultureel-rechts, cultureel-links of cultureel-schizofreen?

decoration

Nooit zal je mij horen praten over 'rechts' of 'links'. Je zal me steeds horen praten over 'cultureel-rechts', 'cultureel-links', 'cultureel-schizofreen', 'economisch-rechts' en 'economisch-links'. Dit omdat dit groepen zijn waar ik wetmatigdheden heb in ontdekt doorheen de jaren, en omdat elk partijpolitiek individu te plaatsen valt onder een cultureel-economische combinatie van deze groepindelingen. 

Voorlopig onderscheid ik de verschillende culturele indelingen waartoe het partijpolitiek individu behoort :  

De cultureel-rechtse groep :
- Voorstander van de grondgebiedelijke monocultuur,
- Voorstander culturele soevereiniteit van de natiestaat,
- Kan ethisch progressief of conservatief zijn (is wel veelal ethisch conservatief, maar niet noodzakelijk), deze breuklijn is immers een oude niet meer ter zake doende breuklijn die nog voortvloeit uit de strijd tegen de Verlichting
- Protectionistisch (protectionisme van eigen volk, eigen economie, eigen cultuur) ingesteld via het creëren van grenzen (grenzen in de vorm van een sterk integratiebeleid of sterk assimilatiebeleid, en in de vorm van een sterk twerkstellingsbeleid en moeilijk profitariaat van de immigranten ifv de sociale zekerheid). Het 'eigen volk eerst'-principe.
- Dit uit zich in individualistisch denken via ONgelijkheidsdenken en bvb 'het recht van het immigrerende individu op volledige assimilatie' (dit alles te wijten aan de idee van soevereiniteit van de eigen cultuur en de idee van de monocultuur)

De cultureel-linkse groep :

- Voorstander van de grondgebiedelijke multicultuur
- Voorstander van individuele culturele identiteitssoevereiniteit van elke burger
- Kan ethisch progressief of conservatief zijn (is wel veelal ethisch progressief, maar niet noodzakelijk), deze breuklijn is immers een oude niet meer ter zake doende breuklijn die nog voortvloeit uit de Verlichtingsstrijd tegen de Kerk.
- Open-grenzen-politiek = het tegenovergestelde van het (cultureel-rechtse) protectionistische beleid; de idee van de vrijheid van de identiteit van elke inwoner staat centraal, dit alles ten koste van de eigen economie, de eigen cultuur, de eigen sociale zekerheid. Een zwak integratie of geen integratiebeleid, een zwak tewerkstellingsbeleid en dus gemakkelijk profitariaat van immigranten. Het 'ander individu eerst'-principe of 'andere identiteit eerst'-principe.
- Dit uit zich in collectivistisch denken via gelijkheidsidealen en bvb 'het recht op vrijheid van religie' (dit alles te wijten aan de idee van vrijheid van de culturele identiteit van elke burger)

Volgende twee groepen die ik niet onder consequent-ideologische wetmatigdheden kan plaatsen noem ik de 'cultureel-schizofrene' groep
- 'Cultureel-rechtsen' die inhumane deportaties van onschuldige immigranten (= deportaties van gehele bevolkingen) beogen of 'cultureel-rechtsen' die streven naar de monocultuur op grootgrondgebied (en dus streven naar een unitaire identiteit op grootgrondgebied) plaats ik onder geen enkele van de twee categoriën vermits zij zich inlaten met een collectivistisch (het groepsdenken) denken (dat cultureel-links geöriënteerd is) én toch nog pleiten voor de idee van de (cultureel-rechts geöriënteerde) monocul.
- Cultureel-linksen die opengrenzenpolitiek combineren met druppels water op een hete plaat zoals de huidige correctiemaatregelen voor bvb een integratiegericht woningbeleid, plaats ik om dezelfde reden niet in één van de twee categoriën (zij hebben een neiging tot individualistisch denken, maar binnen het kader van een collectivistisch beleid). Een rasvoorbeeld is Marino Keulen.

Betoog voor het behoud van het kartel CD&V-NVA

Ik lees en hoor tegenwoordig vaak van Vlaamsnationalisten dat het Vlaamse kartel CD&V-NVA maar beter splitsen moet omwille van 'het verraad van Leterme'. Nu; ik zal zeker niet ontkennen dat Leterme in de eerste plaats zijn kiezers heeft verraden, en in de tweede plaats zijn kartelpartner... erger nog : ik zal de eerste zijn om het te zeggen! Maar laat dit alstublieft niet leiden tot een splitsing van het kartel. Net als deze vele Vlaamsnationalisten zag ik voor NVA de beste keuze dat ze zich los zou rukken van het kartel en zou gaan voegen bij LDD. Echter zie ik zulk een scenario enkel en alleen nog méér de vlaamse krachten (VB enerzijds en dat hypothetisch nieuwe kartel NVA-LDD anderzijds)  uit elkaar spelen. En laat die verdeeldheid nu nét onze zwakte zijn om ook maar iets te betekenen in de Belgische politiek!

Nu : waarom mag het kartel in Vlaanderens naam onder géén beding splitsen :

De kranten hebben samen met de blauwe criminelen (dit is mijn koosnaampje voor de blauwen die zichzelve onterecht 'liberalen' noemen) er nu bijna een jaar lang alles aan gedaan om leterme en zijn kartel kapot te maken. Zo zag je bvb heel de poppenkast in Hertogginendal lang Bart Somers (OpenVLD) vlaamsgezind klappen, terwijl Karel deGucht (ook OpenVLD) in de media sterk belgicistisch uit de hoek kwam. Vergis u niet : de OpenVLD is nooit gestopt zéér Belgicistisch te zijn.

decoration

Wanneer het kartel dus splitsen zou zullen ze ALLEN (Waalse leiders, blauwe vlamingen, rode vlaminge, groene vlamingen en de politieke media) in hun pollekes wrijven want : opdracht volbracht!

Belgicistisch paars heeft schrik van een groot vlaams kartel - zeker in 2009, want dan zou het wel eens goed kunnen dat dat grote vlaamse kartel een forza flandria zou aangaan met LDD en VB - en net uit die angst zal paars en onze journalistiek er alles aan doen om te voorkomen dat dat kartel blijft bestaan. Onze media zullen bij een splitsen van het kartel Leterme volledig onder de grond begraven. Zij die denken dat Leterme zal opgehemeld worden als 'de redder des vaderlands', vergeet het maar. Wees daar maar zeker van.

NVA moet niet samen met LDD in een kartel stappen : dat zou toch enkel de vlaamse zaak schaden. Het zou enkel een electoraal voordeel opleveren op korte termijn. Op lange termijn zou het enkel de Vlaamse krachten verdelen.


NVA moet daarentegen in Vlaanderens naam het kartel in stand houden en doorbomen om in 2009 met een forza flandria het cordon te doorbreken, samen met LDD. Het cordon doorbreken zal bespreekbaar worden omdat (1) de programma's van LDD, kartel en VB sterk overeenkomenen (2) het volk eindelijk recht heeft op een regering met een consequent programma.

De vlaamse kwestie is enkel en alleen actueel omdat het kartel bestaat, omdat CD&V groot is en omdat CD&V vlaamsgezind via het kartel kon overkomen zonder over te komen als de zogenaamd 'mentaal-gehandicapte vlaamsnationalisten' (om het met de woorden van OpenVLD'er Herman de Croo - de eerste Belgische ereburger - te zeggen). Het kartel moet blijven bestaan. Gun dit de blauwe criminelen slangen en co niet, zij verdienen het niet 30% van de Vlaamse kiezers tegen elkaar uit te kunnen spelen.

 

Minister Keulen (OpenVLD) is cultureel-schizofreen

25 maart 2008

Keulen vraagt reglement van Liedekerke op


LIEDEKERKE - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (Open VLD) heeft het reglement voor de speelpleinwerking in Liedekerke opgevraagd. Daarin staat dat de hoofdmonitor voortaan kinderen kan weigeren die geen Nederlands spreken of begrijpen.

'Principieel kan je geen anderstalige kinderen op gemeentelijke speelpleinwerkingen weigeren', reageert Keulen. 'Dat moet een duidelijk signaal naar Vlaanderen en de wereld zijn'.

decoration


Minister Keulen zegt dat hij de precieze inhoud van het reglement niet kent, maar vindt het principe zeer belangrijk. 'Uitsluiten is geen manier om integratie te bevorderen', zegt Keulen.

decoration


Indien blijkt dat het reglement van de gemeente Liedekerke niet wettelijk is, kan de toepassing ervan vanuit Brussel worden tegengehouden, besluit Keulen.

decoration

Het is vrij ongewoon dat de minister stappen onderneemt nog voor er officiële klachten zijn. avb

Bron: De Standaard

 


 

Mijn reactie hierop : 

Wederom bewijst Marino Keulen (OpenVLD) dat hij niet thuishoort in het Vlaams Parlement. Deze man is onbekwaam coherent te redeneren. Hij klapt cultureel-rechts en denkt dat hij een cultureel-rechts integratiebeleid voert door als een rasechte cultureel-linkseling de integratiedrempels te verzwakken. Ik noem zulke mensen cultureel-schizofrenen. Dit is te gek voor woorden. Je kan het een wonder noemen dat deze man met zulk een beperkt leidersintellect en zulk een beperkt redeneringsvermogen verkozen raakt op een toch wel belangrijke ministerpost... of is dit nu eenmaal eigen aan de kiezende meerderheid; dat zij voor onbekwame leiders kiezen?

Iets ontgaat me bij die multiculturalisten genre Marino Keulen : zij propageren de multicultuur als een leuke manier om elkaars cultuur te leren kennen - maar doen er beleidsmatig alles aan om nét niet met elkaar te kunnen communiceren.

 


Voor hen die weten willen wat ik nu juist bedoel onder de term 'cultureel-schizofreen' verwijs ik naar volgende URL : http://schrijfsels.skynetblogs.be/post/5699375/bent-u-cultureelrechts-cultureellinks-of-cult