07-04-08

 

U kent het typische verhaal wel van de rijke Westerling die in de verste uithoeken van de wereld een kindje gaat adopteren, liefst eentje met een andere huidskleur. Zodus ook Madonna, alwéér. Blijkt nu dat de zangeres dit keer een meisje uit India wil adopteren. Dit zou haar tweede gekleurde kindje worden. 

Photobucket

Dit klinkt allemaal mooi en medelevend van Madonna, maar is het dat ook? Waarom negeert zij bvb alle naar ouders hunkerende weesjes in eigen land? Waarom negeert zij al deze kinderen in de States die aan de drugs geraken, in de zware criminaliteit terechtkomen, die zichzelf prostitueren, omdat ze niemand hebben om voor hen te zorgen en hen op te voeden zoals het hoort?

Maarneen, de multicul-lovende medemens reist liever de halve aardbol af om een 'puur etnisch' kind te gaan adopteren. Dat staat immers goed, dat staat 'progressief'. Ondertussen zit een enorm aandeel van de Amerikaanse jeugd te creperen...

Zoals gewoonlijk hebben multiculturalisten enkel oog voor het buitenland, maar zijn ze stekeblind voor wat er gaande is in eigen land. Multiculturalisme is een modegril, niet meer dan dat - en dat uit zich zélfs met het adopteren van buitenlandse kindjes.

Gelooft u van niet? Bekijk dan eens die vele reeksen, afleveringen en documentaires op de Westerse staatstelevisies... waar dat ze zulke praktijken, met de benodigde emotionele muziek, komen ophemelen. Het adopteren (van vaak gekleurde kindjes) uit de andere uithoek van de wereld is een multiculturele en materialistische modegril, en niet meer dan dat.

19:14 Gepost door R.G. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-04-08

Verkiezingen laten samenvallen of niet?

Premier Leterme - de man die ontzettend graag zwaait met de woordjes 'goed bestuur' - pleit voor het laten samenvallen van de verkiezingen, maar leidt zulk een project weldegelijk tot beter bestuur in België anno 2008? Zoals we weten is er in België niet echt een nationale éénduidige problematiek - en dit is niet alleen te wijten aan het feit dat de problematieken tussen de regio's zo verschillend zijn (vandaar ook steeds die nood aan staatshervormingen), maar tevens aan het feit dat de door de multicultuur-gecreëerde problematieken binnenin de regio's en gewesten op elk kleinschalig lokaal vlak de problemen ook nog eens sterk verschillend zijn.

Verkiezingen laten samenvallen heeft voor- en nadelen, maar de nadelen winnen het pleit.

Samenvallende verkiezingen hebben als voordeel dat men meer kans krijgt een langetermijnsbeleid te voeren. Er is immers meer tijd verstreken tussen de verkiezing en de afrekening. Dit is eerder een voordeel voor de bevolking bij de aanwezigheid van een goed beleid, maar een voordeel voor die overheid met een slecht beleid.

Samenvallende verkiezingen hebben als nadeel dat het beleid minder kans krijgt om verantwoording te moeten afleggen ten aanzien van de bevolking, om dezelfde reden dat er meer tijd is verstreken tussen de verkiezing en de afrekening. Dit is eerder een nadeel voor de bevolking bij aanwezigheid van een slecht beleid, en een voordeel voor doe overheid met een slecht beleid.

Dat voordeel 'dat een overheid met een goed bestuur gemakkelijker een langetermijnsbeleid kan voeren' valt echter toch te minimaliseren valt omwille van de kortzichtigheid van de heersende Belgische politieke klasse en de democratische politicus wat betreft langetermijnsdenken en omwille van het feit dat we leven in een tijd waar het langetermijnsdenken een beleid over een grotere tijdsspanne als de lengte tussen samenvallende verkiezingen benodigd.

Eigenlijk is mijn grootste argument tegen het samenvallen van de verkiezingen dat het een overwinning is voor het grootgrondgebied, en dus een overwinning voor het slechte bestuur.
Wanneer in belgië de verkiezingen niet samenvallen hoeft men bij het kiezen van de lokale besturen geen rekening te houden met de nationale machtsverwerving, en kan men aldus eventueel anders kiezen, in functie van de lokale problematiek. Het is aldus niet meer dan logisch om VOOR gescheiden verkiezingen te zijn, wil men er voor zorgen dat men een op de problematieken-aangepast lokaal bestuur KAN verkiezen zonder rekening te hoeven houden met de nationale machtsverwerving.

03-04-08

Identiteit : Deel 3

Kritiek op het cultureel-links identarisme en het grootgrondgebiedelijk cultureel-rechts identarisme. Deze kritiek komt in DRIE delen.

decoration

Deel 1 : hier

Deel 2 : hier

Deel 3 : over de sterke collectieve staatsidentiteiten en hun positieve invloed op de ontwikkeling van het individu enerzijds en de maatschappelijke harmonie anderzijds

 

5. De sterke collectieve staatsidentiteiten moeten ten dienste staan van de verschillende levensgemeenschappen 

De levensgemeenschappen (één per kleinregionale staat) zijn pas levensvatbaar wanneer het gemeenschappelijk draagvlak wat betreft verwachtingen voor ALLE individuen binnen deze levensgemeenschap geldt. Dit wil zeggen dat elk individu in dusdanige identitaire toestand leeft dat deze kan verwachten hoe het andere individu uit dezelfde identitaire toestand zal reageren op bepaalde evenementen in het dagdagelijkse leven. De sterke collectieve staatsidentiteit staat aldus ten dienste van de levensgemeenschap in die zin dat zij de individuen er toe brengt vredevoller en constructiever met elkaar om te springen in het dagdagelijkse leven.     

  

5a. De sterke collectieve staatsidentiteiten moeten zich projecteren op de relaties tussen de individuen, en dus op het openbloeien van ‘het eigen ik’ van elk individu

Hoe sterker de collectieve staatsidentiteit, hoe sterker de relaties tussen de individuen tot uiting zullen komen in het maatschappelijke samenleven. Deze stelling haal ik uit het rationele besef dat individuen onder een sterke vorm van sociale of culturele cohesie veel diepere relaties ontwikkelen dan onder een zwakke vorm van sociale/culturele cohesie. De sterkte van deze sociale of culturele cohesie zal groter zijn naarmate de Europese kleinregionale volkse Staat over een grotere culturele soevereiniteit beschikken kan. Daarom pleit ik voor een volledige culturele soevereiniteit van de Europese lidstaten.

Hoe sterker dus de relaties tussen de individuen tot uiting komen, hoe meer deze individuen constructief met elkaar zullen interageren, discussiëren, handelen en samenleven. Aldus zou men moeten stellen dat de sterke collectieve staatsidentiteiten ten dienste staan van dit constructief ageren tussen de individuen onderling. Zij zullen m.a.w. meer en meer naar elkaar toegroeien naarmate ze via sterk-monoculturele aangelegenheden met elkaar in contact treden. Aldus zal de sterke collectieve monoculturele staatsidentiteit het openboeien van ‘het eigen ik’ van elk individu stimuleren. Deze stimulatie is te wijten aan het feit dat menselijke individuen ‘karakterieel en identitair openbloeien’ naarmate ze zich kunnen profileren in een bestaande orde van culturele regels, waarden en normen. Dit is in essentie waarom ik eerder heb gesteld dat identiteit slechts een middel is, en geen individueel gegeven waar éénieder zomaar recht op heeft. De sterke collectieve staatsidentiteit is m.a.w. NIET eigen aan het individu zelve, en dus niet individueel, maar louter een middel om dit individu zich te karakterieel en persoonsidentitair te laten gelden en ontplooien binnen de samenleving, waar dat deze ontplooiing louter mogelijk is dankzij de sterke collectieve staatsidentitaire regels, waarden en normen.

 

Photobucket

Aldus is het een logische conclusie dat de heersende monocultuur zal evolueren in functie van de karakteriële ontwikkelingen van de individuen die deze sterke collectieve staatsidentitaire cultuur zijn beginnen dragen. De cultuurevolutie en de instandhouding van de cultuur zal bijgevolg volledig gedragen worden door het bestaan van de individuen binnen deze cultuur zelve.

In een zwakke al dan niet collectieve cultuur, die bovendien nog eens onderworpen is aan de wereldmarkt en het globalisme, zou deze cultuur artificieel gevormd worden, buiten de wil van burgers om, via economische (bvb uitverkoop van eigen culturele instellingen) of beleidsvisionaire actoren (bvb een multiculturele of een GrootRijksdenkende elite aan de macht). In zulk een zwakke al dan niet collectieve cultuur zouden de burgers aldus ontvreemden van het Middel (de cultuur) dat hen bijeen zou moeten houden en hen naar elkaar toe zou moeten laten groeien. Het is dus fundamenteel dat slechts de individuen deze sterke collectieve staatsidentiteit moeten dragen en sturen, en net omwille van het feit dat dit slechts mogelijk is op kleine schaal hangt dit wederom samen met de kleinregionale identitaire en culturalistische staat. 

 

5b. De sterke collectieve staatsidentiteiten moeten zich vertonen in het harmonieus samenleven in de eigen onmiddellijke levensomgeving van elk individu

Photobucket

 

Vermits de menselijke relaties via de sterke collectieve staatsidentiteit sterker tot uiting zullen komen (voorgaande paragraaf) is het een logische conclusie dat dit zich moet voordoen binnen de onmiddellijke levensomgeving van elk individu. Dit is wederom enkel mogelijk binnen de kleinregionale staatssfeer, vermits enkel in de eigen kleine regio de eigen onmiddellijke levensomgeving zichzelf ontwikkelt op basis van menselijke interactie. Vermits de kleine regio met de sterke identiteit garandeert dat het intercultureel conflict onbestaande is zou dit moeten leiden tot een harmonieus samenleven van de individuen binnen de eigen onmiddellijke levensomgeving. Doet er zich echter een conflict voor binnen deze eigen onmiddellijke levensomgeving zal dit tenminste niet een maatschappelijk conflict zijn of verworden, vermits het louter niet om een intercultureel maar louter intermenselijk conflict zou gaan. Dit is conflictbestrijdend politiek denken, gebaseerd op de rationele waarneming wat de mens nu werkelijk is. De uiteindelijke doelstelling en eindmeet van zulk een territoriaal denken dat een grootgrondgebiedelijke confederatie vol van miniscule cultureel-soevereine deelstaten aanhangt is dat het separatisme pas eindigen kan, mag en zal, daar waar het harmonieuze samenleven is bewerkstelligd. Dit is een theorie die het separatistisch gedachtengoed, het vrijheidsstrevende onafhankelijkheidsdenken en het volksnationalistisch en rechts-culturalistisch gedachtengoed stuurt naar een aantrekkelijk, visionair en positivistisch (maatschappelijke harmonie) toekomstideaal.