02-05-08

Stille periode omwille van blok- en examenperiode

Stille periode 

Beste lezers,

...met hoe weinig jullie momenteel ook mogen zijn... :p

Ik las vanaf vandaag een 'stille periode' in op deze blog - dit omwille van de tijd die ik moet spenderen aan het instuderen van mijn cursussen, want idd, wanneer de zon schijnt, dan zijn het meestal examens!

Ik zal af en toe misschien nog eens iets posten, maar dat kan wel een tijdje duren.

Deze nog zeer jonge blog zal zeer zeker niet een stille dood sterven... Als bewijs hiervan leg ik nu reeds vast dat de stille periode zal vervangen worden door een luide periode op de dag dat de examenperiode afgelopen zal zijn : ZAT 28 JUNI. Hou deze weblog dus zeker nog in je lijstje van favorieten!! :p

 

WELKE ARTIKELS U NOG MAG VERWACHTEN IN DE NABIJE TOEKOMST :

(na de examenperiode) 

1) Hoe het Verdrag van Barcelona en de EuroMeditteraanse afspraken en instanties (Euromed) onze sociale cohesie volledig onderuit zal halen, en zwaar toekomstig intercultureel conflict stimuleert, alsook wat de werkelijke bedoelingen achter het verdrag van Lissabon zijn. Geen bronnen uit complottheoretische schrijfsels, maar als bron de webstek van de EU zelve!

2) Hoe het verdrag van Lissabon (dat in feite de verdoken en opgedrongen Europese Grondwet is) onze vrijheid en ons recht op kritiek volledig zal ontnemen en het beginstadium zal zijn van een repressie van cultureel-rechtse krachten. Dit verdrag gaat, dacht ik, reeds van kracht op januari 2009.

3) Hoe het Europees apparaat de overheidscontrole op het individu zal trachten te totaliseren, en wat de gevaren hiervan zijn.

4) Welke politiek-ideologische gevolgen de totalisering van de overheidscontrole zal hebben op het beleid dat het tegen dan geworden EU-Rijk zal uitgaan, met name een nieuw sterk herverdelingsgericht (naar communisme neigende) 'vrije' markt binnen een Nieuw WereldRijk (NWO). [Dit zal een vervolg zijn op 3)]

5) De krachten die deze Nieuwe Wereld Orde zullen bewerkstelligen. Ik zal het hier niet hebben over complottheoretische sectaire families, maar over pure wereldlijke instanties zoals de EU, maar ook over de logische ontwikkelingen na het opensmijten van de vrije markt binnen de territoriums van deze instanties. Dit gaat om de wereldlijke krachten die dit WereldRijk zullen vormen, en hoe men zonder verzet dit Centraliserende Rijk zal ontvangen als nietsbeseffend individu.

6) Dit wordt een slotartikel dat de vorige 5 overkoepelen zal en zal uitleggen hoe deze factoren zullen leiden tot een toekomst op middenlange termijn van totale chaos, en zwaar intercultureel, interidentitair gewelddadig tribalisme. Hoe WOIII op het Europese continent niet een oorlog der volkeren maar een oorlog der deelvolkeren zal blijken te worden, en wat de vrijheidsstrevende opdracht van rationalistisch cultureel-rechts in deze materie is.

PS : ik ben geen conspirationst, ik ben iemand die tracht het gevaar van de Europese verdragen en de gevaren van allerhande monetair gestuurde instanties en allerhande collectief aanvaarde 'waarheden' (zoals bvb de meerderheidsregel) als BESTAANDE acht. Ik zal ook niet met wilde theoriën afkomen, maar met geloofwaardige bronnen, zoals bvb de verdragen zelve.

Hierna zal ik me hoogstwaarschijnlijk toeleggen op de bewustzijnsfilosofie van Hegel en de moraalfilosofie van Nietzsche - en deze filosofiën implementeren op de huidige illogicismen wat betreft het intranationaal beleid en het internationaal beleid dat de EU en haar lidstaten aanhangen. Een voorsmaakje vindt u hier.

 

RG

 

23:48 Gepost door R.G. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-04-08

Het racismespook ontleed!

Het racismespook… waarom noemt men cultureel-rechtsen ‘racisten’, waarom gaat men (de multiculturalisten) ervan uit dat cultureel-rechtsen/extreem-rechtsen per definitie platvloerse huidskleurenhaters/mensenhaters/nationaliteitshaters zijn?

Dit schrijfsel maakt onderdeel uit van het globale reëducatieplan van multiculturalisten.                                                         

Persoonlijk erken ik het woord ‘ras’ eigenlijk niet eens, bij toepassing op de mensheid. Ik heb het eerder over ‘etnische kuddes’. Ik maak inderdaad een onderscheid tussen culturele kuddes. Culturen en identiteiten zijn immers het menselijke middel dat groepen vormt, op korte en middenlange termijn groepscollectieve gedragingen en normen voortbrengt en op lange termijn zelfs een invloed kan hebben op de collectieve genetische aspecten van dergelijke kudde. Dat laatste heeft te maken met het feit dat cultuur en staatsorganisatie invloed hébben op een grotere kinderdracht bij bepaalde mensen met bepaalde maatschappelijke kwaliteiten, maar ook bvb een invloed heeft op aspecten zoals cultureel toegelaten/gestimuleerde incest.

Wie deze etnische ongelijkheid ontkent, ontkent de gehele biologische wetenschap – of je moet al een religieuze fanaticus zijn die de mens op de één of andere manier weet te catalogeren als ‘een goddelijk en a-biologisch wezen’.

decoration

Multiculturalisten die hun politieke opposanten echter uitschelden voor ‘racist’ zijn in wezen diegenen die het begrip ‘ras’ erkennen. Moest dit niet zo zijn, en moesten de multiculturalisten een beetje in staat zijn na te denken, zouden ze dit scheldwoord ook niet gebruiken – maar dat gebeurt dus wel (massaal!), en dat impliceert dus dat multiculturalisten het begrip ‘ras’ als zijnde realistisch erkennen.

Echter is het begrip ‘ras’ een imperialistisch begrip uit de 19de Eeuw waar nog amper een kleine marginale groep zich mee bezighoudt in het collectieve ongelijkheidsdenken (zijnde het apartheidsdenken en het rassendenken). Deze kleine marginale groep valt te marginaliseren.

Verder zal ik uitleggen hoe het komt dat multiculturalisten cultureel-rechtselingen zo gemakkelijk aanzien als ‘racisten’. Het is een ‘retorische val’ (een illogicisme, een verkeerde redenering) waarin de multiculturalisten vallen – waarschijnlijk uit sociale druk vanuit de politiek-correcte & multiculturele wereld – een door de overheid ingetimmerde oogklep die het logica-gerichte brein van de multiculturalist verdooft in deze materie.

Dit klinkt misschien allemaal immoreel om over te praten, maar mijn moraal is nu eenmaal dat rationeel denken het hoogste goed is – het kan me feitelijk geen moer schelen dat het sociaal niet aanvaard is om hierover te praten. Ik hang immers de Tweede Verlichting aan, een verhoogde mate van rationalisme, waar rekening gehouden wordt met (het tav. het rationalisme vaak tegenstrijdige) morele aspect van de mens. Ik tracht hier taboes te doorbreken, en is dat nu net niet het meest progressieve/vooruitgangsboekende wat je kan doen?

Stel ik daarmee dat men elk individu uit een bepaalde etnische kudde moet aanzien als een verpersoonlijking van de aspecten van die etnische kudde – generaliseer ik met andere woorden? Zeker niet! Het kan immers perfect dat een etnisch-anders (allochtoons) individu dusdanig afwijkt van de norm (het binnenste van de gausscurve) van zijn etnische kudde, dat dit etnisch-anders (allochtoons) individu zich helemaal in de norm (in het midden bevindt van de gausscurve) van de eigen etnische (autochtoonse) kudde. Dit komt volgens de wetenschappelijke norm zelfs voor bij 33% van de etnische kudde!

De mens is een dier. Een kuddedier. Elk kudde haar eigen regels en haar eigen cultuur. En dit heeft aldus een effect op de genetische eigenheid van de etnische kudde. Als men dit erkent, dan vindt men het antwoord op de VRAAG waarom multiculturalisten de extreem-rechtsen en cultureel-rechtsen bvb. ‘huidskleurhatende onmensen’ beschouwen. Het antwoord ligt immers in … de huidskleur en/of nationaliteit van het door de cultureel-rechtseling besproken onderwerp.

Huidskleur/nationaliteit zijn toevalligheden die samenlopen met een bepaalde vorm van cultuur bij bepaalde etnische groepen die hun cultuur hebben aangepast aan 4 factoren : het eigen klimaat, eigen tijdsgeest, eigen plaats en eigen geschiedenis.

Van hieruit onderscheidt ik drie soorten ‘racisme’ :

(1ste soort) discriminatie op basis van huidskleur
(2de soort) discriminatie op basis van nationaliteit
(3de soort) discriminatie op basis van cultuur/religie = gebonden aan 2de soort (nationaliteit)

En deze toevalligheid van de huidskleur/nationaliteit die leidt tot het multiculturele ‘racismespook’ is het feit dat culturen dus aangepast zijn aan klimaat, net als huidskleur aangepast is aan klimaat (1ste soort ‘racisme’). Net zo zijn culturen aangepast aan tijdsgeest,klimaat,plaats en geschiedenis, terwijl ook nationaliteit/cultuur & religie dit zijn (2de soort ‘racisme én 3de soort ‘racisme’).

Dit is de enige reden waarom multiculturalisten zo gemakkelijk, doodleuk, naar onze kop smijten met het ondoordachte scheldwoord ‘racist’. decorationHet komt er op neer dat zij zich laten vangen door toevalligheden van huidskleur of nationaliteit, wanneer wij – cultureel-rechtselingen – het hebben over de ongelijkheden tussen de collectieven (die er weldegelijk zijn) ; bvb, wanneer wij stellen dat statistisch gezien onze gevangenissen met 74% vreemdelingen bevolkt worden, dit terwijl ze een minderheid uitmaken. Wanneer wij met feiten afkomen, komen de multiculturalisten af met scheldwoorden, huidskleuren en nationaliteiten. Het is eens te meer duidelijk WIE er nu net naar huidskleuren kijkt, WIE er nu nét ongenuanceerd na’denkt’ over politieke zaken.

Deze onlogische multiculturele scheldredenering zal echter niet zomaar verdwijnen. Daarom roep ik cultureel-rechts en extreemrechts (die beiden terecht denken in termen van ongelijkheid, maar onterecht denken in termen van collectivisme) op om individualistisch te beginnen denken én spreken. Want idd, wanneer het ongelijkheidsdenken zich toespitst op collectieven is platvloers racisme niet ver weg - zeker in een multiculturele wereld van intercultureel conflict. Enkel wanneer we het collectivistisch denken (dat trouwens typisch cultureel- én economisch-links is) laten vallen zullen deze kinderlijke scheldpartijen vanuit het cultureel-linkse kampf stoppen.

Hier moeten wij naar streven, want wij moeten er naar streven dat ons cultureel-rechtse gedachtengoed aanvaardbaar wordt voor de electorale meerderheid.

Daarom, beste vrienden, val het collectivistisch denken aan. De samenleving bestaat immers niet uit gelijke of ongelijke groepen, maar bestaat uit ongelijke individuen. Het individualistisch denken is overigens een rationalistisch denken - dat heb ik reeds uitgelegd aan de hand van de gauss-curve, toegespitst op een etnische kudde.Voor het individualistisch ongelijkheidsdenken verwijs ik naar dit schrijfsel

Voor de definiëring van 'cultureel-rechts' en 'cultureel-links' verwijs ik naar dit schrijfsel

Voor de definiëring van collectivisme en individualisme verwijs ik naar dit schrijfsel

23-04-08

cultureel-rechts moet cultureel-links in het belachelijke trekken

Cultureel-rechts moet het multiculturalisme in het belachelijke trekken

Het is reeds langer bekend dat multiculturalisten niet echt een culturele mening hebben. Deze mensen hebben geen enkele voeling met het begrip cultuur of identiteit. Deze mensen begrijpen niet identiteit slechts een middel tot beter samenleven is, ipv een utopisch streefdoel. Deze mensen begrijpen niet dat de culturele identiteiten door elke mens worden gedragen, en nooit of te nimmer uit te roeien vallen : identiteit is immers een typisch menselijk reactionair iets dat - bij schaalvergroting van de territioriale staat, centralisering van de Unie, massa-immigratie of implementatie van een continentale identiteit - steeds heropleven zal, en zelfs zal pogen te streven naar overheersing en verspreiding. Dit heet het beschermen van het eigen zelf door het versterken van de eigen kudde. De mens is een kuddedier (samen staat hij sterk), en de multiculturalist negeert dit feit.

Het is een idiotie van de multicultureel te denken dat iedereen pardoes tegelijkertijd zal streven naar die éne grote wereldkudde.
Uiteraard leidt de waanzinnige multicultureel dit af uit het 'denken' dat iedereen gelijk zou zijn, en iedereen goed van aard... niets is minder waar. Een realist/rationalist verwerpt bij een beetje nadenken de multiculturele (toegegeven : mooie) droom, gewoonweg omdat ze nooit of te nimmer haalbaar zal zijn, en omdat ze slechts een voedbodem zal blijken van intercultureel conflict. (voor dit laatste verwijs ik naar dit informatief filmpje )

 

Het is daarom aan cultureel-rechts om het multiculturalisme steevast in het belachelijke te trekken, in plaats van haar gewoon te bestrijden als 'een volwaardige politieke rivaal'.

 

Zo heb ik soms de indruk dat multiculturalisten de moslims niet als volwaardige mensen aanschouwen. Multiculturalisten gaan er immers van uit dat moslims niet in staat zijn op te komen voor hun eigen identiteit.
Waarom stel ik dat zij daar van uitgaan?
Omdat demografisch een Islamitische meerderheid in de toekomst reeds lang bewezen is, doch zij geen enkele angst voelen voor een islamitische verzuiling en de islamisering -> aldus gaan zij er van uit dat islamieten niet in staat zijn hun identiteit te willen of kunnen verdedigen, en aldus gaan zij (de multiculturalisten) er van uit dat islamieten geen volwaardige mensen zijn.

daarom stel ik dat men moet strijden tegen deze suprematische multiculturalisten...

Graag verwijs ik jullie naar een kampioen in deze materie : Mark Steyn!