25-04-08

Het racismespook ontleed!

Het racismespook… waarom noemt men cultureel-rechtsen ‘racisten’, waarom gaat men (de multiculturalisten) ervan uit dat cultureel-rechtsen/extreem-rechtsen per definitie platvloerse huidskleurenhaters/mensenhaters/nationaliteitshaters zijn?

Dit schrijfsel maakt onderdeel uit van het globale reëducatieplan van multiculturalisten.                                                         

Persoonlijk erken ik het woord ‘ras’ eigenlijk niet eens, bij toepassing op de mensheid. Ik heb het eerder over ‘etnische kuddes’. Ik maak inderdaad een onderscheid tussen culturele kuddes. Culturen en identiteiten zijn immers het menselijke middel dat groepen vormt, op korte en middenlange termijn groepscollectieve gedragingen en normen voortbrengt en op lange termijn zelfs een invloed kan hebben op de collectieve genetische aspecten van dergelijke kudde. Dat laatste heeft te maken met het feit dat cultuur en staatsorganisatie invloed hébben op een grotere kinderdracht bij bepaalde mensen met bepaalde maatschappelijke kwaliteiten, maar ook bvb een invloed heeft op aspecten zoals cultureel toegelaten/gestimuleerde incest.

Wie deze etnische ongelijkheid ontkent, ontkent de gehele biologische wetenschap – of je moet al een religieuze fanaticus zijn die de mens op de één of andere manier weet te catalogeren als ‘een goddelijk en a-biologisch wezen’.

decoration

Multiculturalisten die hun politieke opposanten echter uitschelden voor ‘racist’ zijn in wezen diegenen die het begrip ‘ras’ erkennen. Moest dit niet zo zijn, en moesten de multiculturalisten een beetje in staat zijn na te denken, zouden ze dit scheldwoord ook niet gebruiken – maar dat gebeurt dus wel (massaal!), en dat impliceert dus dat multiculturalisten het begrip ‘ras’ als zijnde realistisch erkennen.

Echter is het begrip ‘ras’ een imperialistisch begrip uit de 19de Eeuw waar nog amper een kleine marginale groep zich mee bezighoudt in het collectieve ongelijkheidsdenken (zijnde het apartheidsdenken en het rassendenken). Deze kleine marginale groep valt te marginaliseren.

Verder zal ik uitleggen hoe het komt dat multiculturalisten cultureel-rechtselingen zo gemakkelijk aanzien als ‘racisten’. Het is een ‘retorische val’ (een illogicisme, een verkeerde redenering) waarin de multiculturalisten vallen – waarschijnlijk uit sociale druk vanuit de politiek-correcte & multiculturele wereld – een door de overheid ingetimmerde oogklep die het logica-gerichte brein van de multiculturalist verdooft in deze materie.

Dit klinkt misschien allemaal immoreel om over te praten, maar mijn moraal is nu eenmaal dat rationeel denken het hoogste goed is – het kan me feitelijk geen moer schelen dat het sociaal niet aanvaard is om hierover te praten. Ik hang immers de Tweede Verlichting aan, een verhoogde mate van rationalisme, waar rekening gehouden wordt met (het tav. het rationalisme vaak tegenstrijdige) morele aspect van de mens. Ik tracht hier taboes te doorbreken, en is dat nu net niet het meest progressieve/vooruitgangsboekende wat je kan doen?

Stel ik daarmee dat men elk individu uit een bepaalde etnische kudde moet aanzien als een verpersoonlijking van de aspecten van die etnische kudde – generaliseer ik met andere woorden? Zeker niet! Het kan immers perfect dat een etnisch-anders (allochtoons) individu dusdanig afwijkt van de norm (het binnenste van de gausscurve) van zijn etnische kudde, dat dit etnisch-anders (allochtoons) individu zich helemaal in de norm (in het midden bevindt van de gausscurve) van de eigen etnische (autochtoonse) kudde. Dit komt volgens de wetenschappelijke norm zelfs voor bij 33% van de etnische kudde!

De mens is een dier. Een kuddedier. Elk kudde haar eigen regels en haar eigen cultuur. En dit heeft aldus een effect op de genetische eigenheid van de etnische kudde. Als men dit erkent, dan vindt men het antwoord op de VRAAG waarom multiculturalisten de extreem-rechtsen en cultureel-rechtsen bvb. ‘huidskleurhatende onmensen’ beschouwen. Het antwoord ligt immers in … de huidskleur en/of nationaliteit van het door de cultureel-rechtseling besproken onderwerp.

Huidskleur/nationaliteit zijn toevalligheden die samenlopen met een bepaalde vorm van cultuur bij bepaalde etnische groepen die hun cultuur hebben aangepast aan 4 factoren : het eigen klimaat, eigen tijdsgeest, eigen plaats en eigen geschiedenis.

Van hieruit onderscheidt ik drie soorten ‘racisme’ :

(1ste soort) discriminatie op basis van huidskleur
(2de soort) discriminatie op basis van nationaliteit
(3de soort) discriminatie op basis van cultuur/religie = gebonden aan 2de soort (nationaliteit)

En deze toevalligheid van de huidskleur/nationaliteit die leidt tot het multiculturele ‘racismespook’ is het feit dat culturen dus aangepast zijn aan klimaat, net als huidskleur aangepast is aan klimaat (1ste soort ‘racisme’). Net zo zijn culturen aangepast aan tijdsgeest,klimaat,plaats en geschiedenis, terwijl ook nationaliteit/cultuur & religie dit zijn (2de soort ‘racisme én 3de soort ‘racisme’).

Dit is de enige reden waarom multiculturalisten zo gemakkelijk, doodleuk, naar onze kop smijten met het ondoordachte scheldwoord ‘racist’. decorationHet komt er op neer dat zij zich laten vangen door toevalligheden van huidskleur of nationaliteit, wanneer wij – cultureel-rechtselingen – het hebben over de ongelijkheden tussen de collectieven (die er weldegelijk zijn) ; bvb, wanneer wij stellen dat statistisch gezien onze gevangenissen met 74% vreemdelingen bevolkt worden, dit terwijl ze een minderheid uitmaken. Wanneer wij met feiten afkomen, komen de multiculturalisten af met scheldwoorden, huidskleuren en nationaliteiten. Het is eens te meer duidelijk WIE er nu net naar huidskleuren kijkt, WIE er nu nét ongenuanceerd na’denkt’ over politieke zaken.

Deze onlogische multiculturele scheldredenering zal echter niet zomaar verdwijnen. Daarom roep ik cultureel-rechts en extreemrechts (die beiden terecht denken in termen van ongelijkheid, maar onterecht denken in termen van collectivisme) op om individualistisch te beginnen denken én spreken. Want idd, wanneer het ongelijkheidsdenken zich toespitst op collectieven is platvloers racisme niet ver weg - zeker in een multiculturele wereld van intercultureel conflict. Enkel wanneer we het collectivistisch denken (dat trouwens typisch cultureel- én economisch-links is) laten vallen zullen deze kinderlijke scheldpartijen vanuit het cultureel-linkse kampf stoppen.

Hier moeten wij naar streven, want wij moeten er naar streven dat ons cultureel-rechtse gedachtengoed aanvaardbaar wordt voor de electorale meerderheid.

Daarom, beste vrienden, val het collectivistisch denken aan. De samenleving bestaat immers niet uit gelijke of ongelijke groepen, maar bestaat uit ongelijke individuen. Het individualistisch denken is overigens een rationalistisch denken - dat heb ik reeds uitgelegd aan de hand van de gauss-curve, toegespitst op een etnische kudde.Voor het individualistisch ongelijkheidsdenken verwijs ik naar dit schrijfsel

Voor de definiëring van 'cultureel-rechts' en 'cultureel-links' verwijs ik naar dit schrijfsel

Voor de definiëring van collectivisme en individualisme verwijs ik naar dit schrijfsel

23-04-08

cultureel-rechts moet cultureel-links in het belachelijke trekken

Cultureel-rechts moet het multiculturalisme in het belachelijke trekken

Het is reeds langer bekend dat multiculturalisten niet echt een culturele mening hebben. Deze mensen hebben geen enkele voeling met het begrip cultuur of identiteit. Deze mensen begrijpen niet identiteit slechts een middel tot beter samenleven is, ipv een utopisch streefdoel. Deze mensen begrijpen niet dat de culturele identiteiten door elke mens worden gedragen, en nooit of te nimmer uit te roeien vallen : identiteit is immers een typisch menselijk reactionair iets dat - bij schaalvergroting van de territioriale staat, centralisering van de Unie, massa-immigratie of implementatie van een continentale identiteit - steeds heropleven zal, en zelfs zal pogen te streven naar overheersing en verspreiding. Dit heet het beschermen van het eigen zelf door het versterken van de eigen kudde. De mens is een kuddedier (samen staat hij sterk), en de multiculturalist negeert dit feit.

Het is een idiotie van de multicultureel te denken dat iedereen pardoes tegelijkertijd zal streven naar die éne grote wereldkudde.
Uiteraard leidt de waanzinnige multicultureel dit af uit het 'denken' dat iedereen gelijk zou zijn, en iedereen goed van aard... niets is minder waar. Een realist/rationalist verwerpt bij een beetje nadenken de multiculturele (toegegeven : mooie) droom, gewoonweg omdat ze nooit of te nimmer haalbaar zal zijn, en omdat ze slechts een voedbodem zal blijken van intercultureel conflict. (voor dit laatste verwijs ik naar dit informatief filmpje )

 

Het is daarom aan cultureel-rechts om het multiculturalisme steevast in het belachelijke te trekken, in plaats van haar gewoon te bestrijden als 'een volwaardige politieke rivaal'.

 

Zo heb ik soms de indruk dat multiculturalisten de moslims niet als volwaardige mensen aanschouwen. Multiculturalisten gaan er immers van uit dat moslims niet in staat zijn op te komen voor hun eigen identiteit.
Waarom stel ik dat zij daar van uitgaan?
Omdat demografisch een Islamitische meerderheid in de toekomst reeds lang bewezen is, doch zij geen enkele angst voelen voor een islamitische verzuiling en de islamisering -> aldus gaan zij er van uit dat islamieten niet in staat zijn hun identiteit te willen of kunnen verdedigen, en aldus gaan zij (de multiculturalisten) er van uit dat islamieten geen volwaardige mensen zijn.

daarom stel ik dat men moet strijden tegen deze suprematische multiculturalisten...

Graag verwijs ik jullie naar een kampioen in deze materie : Mark Steyn!21-04-08

Onderscheid collectivisme en individualisme

Cultureel-rechts individualisme is de weg naar conflictbestrijdend denken. 

Cultureel-links is ontsproten uit het collectivistische denken. Dit is een betoog dat weergeeft waar het fundamenteel verschil tussen het collectivisme en het individualisme in feite ligt, dit terwille het cultureel-rechtse individualistische denken aannemelijker te maken.

 
Ikzelf (cultureel-rechtseling) ga uit van het ONgelijkheidsbeginsel - iedereen is anders, draagt andere waarden en normen met zich mee (zeker het geval binnen een multi-etnische samenleving), heeft andere kwaliteiten, heeft andere (soortelijke) intelligenties, enzovoorts.

Volgens mij heeft politiek slechts één tweezijdig doel : het stimuleren van maatschappelijke harmonie (dwz. harmonieus samenleven tussen alle burgers) enerzijds

Maatschappelijke harmonie kan men enkel bewerkstelligen door het bestrijden van alle vormen van maatschappelijk conflict. En dus ook interpersoonlijk conflict. Dit conflict kan dus zowel inter-individueel als inter-collectief plaatsvinden.

decorationDe huidige samenleving, systeem, sociologen gaan er van uit dat iedereen wél gelijk is, of toch wenselijk dient te zijn. Dit is echter een wereldvreemd denken. Zij hangen allen het gelijkheidsbeginsel aan.

 
Het gelijkheidsbeginsel heeft negatieve gevolgen voor het streven naar maatschappelijke harmonie.

Zo ligt het gelijkheidsbeginsel aan de basis van talloze mensenrechten die louter cultureel en tijdsgebonden zijn, maar allesbehalve universeel (bvb het recht op religie dat het individu/collectief schaadt en conflict stimuleert).
Heel ons recht is op het gelijkheidsbeginsel gebaseerd en aldus collectivistisch ingesteld : zij schrijft collectieve wetten en collectieve straffen en wanneer individuen deze collectieve wetten schenden zullen zij idealiter deze collectieve straffen over zich heen krijgen. Dit impliceert allerlei onrechtvaardigheden en daarom vindt men allerhande regeltjes uit mbt bvb toerekeningsvatbaarheid, voorbedachte rade, enzovoorts. Ik sta achter het individualistisch recht waar de dader wordt aangepakt op zijn invloed op het individuele en dus universele mensenrecht 'het Recht op Zelfbehoud'. In een samenleving waar dit universeel (en niet-cultureel gebonden, noch tijdsgebonden) unieke Mensenrecht nooit wordt geschonden heerst geen interindividueel of intercollectief conflict, maar slechts maatschappelijke harmonie.
Het gelijkheidsideaal laat bvb ook democratie toe - democratie is en blijft een stelsel dat conflict stimuleert, of toch tenminste groepen tegen elkaar opzet.
Het gelijkheidsbeginsel laat bvb ook toe dat ons onderwijssysteem ervan uitgaat dat iedereen gelijk is en dezelfde intelligenties bezit - ons onderwijs onderwijst elk kind op eenzelfde manier en met dezelfde stof/interessegebieden. Onze kinderen worden niet onderwezen in het vergroten van hun potentieel door hun persoonlijke sterke kanten en intelligenties te ontwikkelen, maar worden onderwezen in een 'leerplan' dat een allegaartje van collectieve kwaliteiten doet vergroten.

Het gelijkheidsbeginsel laat toe dat ook onze economie ervan uitgaat dat iederéen gelijk dient te zijn, bvb man en vrouw. Dit heeft bvb als gevolg dat men gemakkelijker de opvoeding van het eigen kind opgeeft voor carriërekeuzes, veelal uit louter financiële noodzaak. decorationEen ander pervers effect van het gelijkheidsbeginsel in ons economisch systeem is dat we in Vlaanderen bvb met een economie zitten die gemaakt is voor en door de blanke vlamingen, aangepast op onze gezamenlijke collectieve blanke vlaamse kwaliteiten - dit maakt het extra moeilijk voor bvb individuen van een andere etnische afkomst om hun persoonlijke en cultureel-meegegeven kwaliteiten te ontwikkelen in de economie; gevolg zijn etnisch-economische klassen = conflict.

En zo kan ik blijven doorgaan over zowat elk maatschappelijk aspect : het gelijkheidsbeginsel zet steeds collectieven en individuen tegen elkaar op, direct of indirect.Vermits cultureel-rechts de verdedigingslinie wordt tégen intercultureel conflict zal cultureel-rechts ten aanzien van het collectivisme naast verdedigingslinie tevens neigen een aanvalslinie te worden. Individualisme moet en zal de factor zijn die het irrationele collectivisme aanvallen zal.


Een cultureel-rechts collectivistisch denken streeft naar het verdedigen van de eigen kudde - en aldus zal zij intercultureel conflict stimuleren (dankzij de vreselijke fout van de multicul), zij zal deel uitmaken van de culturele oorlog tussen de identitaire collectieven.

Een individualistisch cultureel-rechts kan aanspraak maken op extra wetenschappelijke (zoals bvb het onderzoek naar het waarom dat vrouwen nu vaker thuisblijven voor het kind ipv te werken = ongelijkheidsdenken) en rationalistische argumenten (bvb de individuele allochtoon aanspreken dat de multicul in zijn eigen nadeel werkt, als je een collectief als 'de moslims' of 'de turkse gemeenschap' aanspreekt hierop zal je geen gehoor krijgen).
Een individualistisch cultureel-rechts denken streeft niet naar het verdedigen van de eigen kudde maar naar het verdedigen van totale maatschappelijke harmonie, en dus naar het verdedigen van élk individu (ipv een deelbevolking = eigen kudde) - en aldus zal zij pogen intercultureel conflict te verminderen, zij zal trachten de culturele oorlog tussen de identitaire collectieven op te heffen, niet via een multicul-waanbeeld maar via een rationalistisch wetenschappelijk beschouwen van wat de mens nu nét is : en dat impliceert een beschouwen van de mens als een uniek en ongelijk individu.

Ik heb het over een doorgedreven rationalisme, ik heb het over ongelijkheidswetenschap. Ik heb het over een Tweede Verlichting.

Ik heb het enkel over cultureel-rechts omdat cultureel-rechts nu eenmaal als enige aanspraak kan maken op het ongelijkheidsdenken. Vrijheidsstrevers (zoals de liberalen van 2 eeuwen terug) kunnen daar ook aanspraak op maken, als ze bereid zijn rationeel en ongelijk de mens te gaan beschouwen.

Samengevat :
- een collectivist denkt in termen van het gelijkheidsbeginsel, denkt irrationeel en kan geen aanspraak maken op een Tweede Verlichting, waardoor hij niet op een adequate manier het intercollectief conflict kan trachten te verwijderen.
- een individualist denkt in termen van het ONgelijkheidsbeginsel, denkt rationeel en kan wél aanspraak maken op een Tweede
Verlichting, waardoor hij wél op een adequate manier het intercollectief conflict kan trachten te verwijderen.De samenleving is meer dan de delen alleen, maar dat impliceert niet noodzakelijk het collectivistisch denken als gerechtmatigde denken.

decoration

Akkoord - 'een samenleving is meer als louter de delen (individuen)'... je hebt immers ook sociale netwerken tussen deze individuen. Maar dien je daarom het collectivistische denken aan te hangen. Allesbehalve. Wenselijk zou zijn dat eerst zou weten wat die delen nu nét zijn/inhouden vooraleer je dat 'meer' (deze sociale netwerken) kan toelaten zichzelve te ontwikkelen (ik denk hier bvb aan religieuze netwerken). Sociale netwerken hebben voornamelijk conflictueuze gevolgen - en dat ontgaat de huidige politici, gelijkheidsdenkers, sociologen volledig.
Een sociaal netwerk is idealiter uniek en alleenstaand over het gehele grondgebied, over het gehele arbeids- en woongebied, over het gehele politieke gebied; want dan heerst er geen intercollectief conflict (of geen conflict tussen verscheidene sociale netwerken. Dit kan trouwens enkel in een kleinregionalistisch, cultureel-soeverein (monocultureel) en volksparlementair gebied binnen een vredevolle grootgrondgebiedelijke confederatie.

In naam van de conflictbestrijding.